Kontakt os på telefon:​ +45 75 16 80 37​ eller e-mail: dt@dansktraemel.dk

 

Kære besøgende, vi holder sommerferielukket i ugerne 30 og 31. Vi ønsker jer alle en god sommer

  • Dansk
  • Deutsch
  • English
  • Svenska
  • Nynorsk

Villkor

Sälj och leveransvillkor

1. Användning

För varje leverans från Dansk Træmel A/S, ska närvarande sälj-och leveransvillkor vara gällande, med mindre annat är avtalat skriftligt mellan parterna.

I det kommande avsnitt är Dansk Træmel A/S betecknat som säljare och motparten som köpare.

2. Kataloger, broschyrer, prislistor vederlagsfritt bistånd med mera

Vederlagsfritt bistånd vid säljares rådgivning och vägledning kring hanteringen av produkten, härunder utifrån beskrivningar i material om produkterna är enbart en service gentemot köparen, där säljaren inte påtar sig något ansvar.

Säljaren påtager sig inget ansvar för eventuella fel upplysningar i utlämnat skriftligt material om produkterna, som kan vara skapade av säljarens leverantör.

3. Avtal

All försäljning sker med hänsyn till en skriftlig orderbekräftelse som köpare, om säljare önskar detta, skal bekräfta med sin underskrift.

Förbehåll eller avvikelser från vad som är omtalat i orderbekräftelsen eller närvarande generella villkor, betraktas som inte överenskommande accept med den verkan, att säljare inte är bunden till ett erbjudande eller vad som är angett i orderbekräftelsen.

Är en orderbekräftelse inte undertecknat av köpare, ska motsättning däremot ske skriftligt till säljare inom 10 vardagar efter mottagningen. I motsatt fall är orderbekräftelsen att betrakta som ett avtalsgrundlag, oavsett om den är undertecknad eller inte.

Vidarebefordran och svar på orderbekräftelse kan ske elektroniskt.

4. Levereringstest

Har parterna avtalat att köparen innan orderbeställning skall ta emot leveranstest och avtala om köp därefter, ingås på bakgrund av en sådan leverensprövning, skal den levererade produkten motsvara leveranstestet.

Visar köpet inte att detta är fallet, så är säljaren berättigad till att åta sig omleverans, men är i övrigt inte ansvarig för ersättning, likväl som köpare heller inte kan häva köpet.

Omleverans skall ske utan uppehåll.

5.Leverans-/Betalningsvillkor

Köpesumman inklusive alla utgifter och kostnader betalas kontant vid leverans till köparen. Om säljare önskar det, ställer köpare säkerhet för betalning innan produktion påbörjas/innan leverans, så som säljaren får bestämma. Är det inte avtalat en pris i den skriftliga orderbekräftelsen, sker försäljning till priset som är gällande på leveransdagen. Detta innebär att mellan kommande avgiftshöjningar prisändringar, från säljarens leverantör på över 2 %, berättigar sig säljaren till att höja prisen till motsvarande.

Eventuell rabatt beräknas inte av moms och andra avgifter samt leveranskostnader.

Vid försenad betalning, betalas ränta på 1,5 / per påbörjad månad.

Utebliven betalning efter en bestämd betalningsdag, berättigar säljaren till att upphäva avtalet, där i sådant fall köparen blir ansvarig för de förluster säljaren kan drabbas av, i samband med eventuell återförsäljning.

6. Kursförbehåll

Vid fakturering till köparen är säljaren berättigad till att reglera den del av varens pris samt transportkostnader, som säljare skal betala i främmande valuta, upp eller ner efter kursen den dag, säljare beräknar den främmande valutan till inlösning av sitt köp. Säljare är berättigad till att göra, en tillsvarande reglering i tillfällen där prisen är baserad på ett närmare angivet förhållande till en annan valuta. Säljare skal ange i orderbekräftelsen, om ett kursförbehåll är avtalat.

7. Egendomsförbehåll

Egendomsrätten till varan förblir hos säljaren, eller den till vem säljaren har överlåtit sina rättigheter, ända till köpesumman med räntor, kostnader med mera är fullt betalt. Köparen är förpliktigad till att hålla varorna nödvändigt försäkrade mot stöld, inbrott, brand med mera.

8. Leverans

Leverans sker av fabriken, i underordnad härtill incoterms 2000 och senare versioner därav, såvida inte annat är avtalat i orderbekräftelsen. Risken för varan övergår till köparen när säljaren i tid ställer varan till disposition för köparen på leveransplatsen.

9. Leveranstid, förseningar

De angivna leveranstiderna av säljaren är endast ungefärliga, fram tills att slutgiltiga leveranstiden är bekräftad av säljaren. Om försening är på grund av några omständigheter som i nedannämnda bestämmelse utgör en ansvarsfrihetsgrund eller orsakas av köparens förhållande, förlängs leveranstiden i den utsträckning det tycks vara lämpligt efter omständigheterna.

Säljare har inget ansvar för indirekta förluster, som en eventuell försening kan orsaka, däribland driftförlust, förlorad arbetsförtjänst och andra ekonomiska konsekvensförluster, häribland direkta ekonomiska konsekvensförluster. Säljares ersättningsansvar för eventuellt övriga förluster, kan aldrig överstiga ett belopp motsvarande till varans pris.

Fall varan är specialframställd produkt, det vill säga produkter som inte är aktuella i säljares standard produktionssortiment, kan köparen inte bryta handeln på grund av försening, oavsett väsentlighet. Köparen kan vid alla tillfällen endast avbryta handeln om detta kan ske utan förlust för säljaren.

10. Ansvar för saknad och reklamation

Köpare får direkt vid mottagning av varan och innan denne tages i bruk, genomgå denne för att säkerställa att varan inte saknar något, så att varan inte är skadad i emballage, är levererad i avtalad mängd m.m.

Reklamation om något saknas, skall detta presenteras skriftligt till säljare inom 10 vardagar efter leverans. Reklamationen kan ske elektroniskt.

Följer köparen inte denna frist, bortfaller rätten att göra avsaknadsbefogenheter gällande. Köpare ska säkra sig bevis för avsaknaden.

Efter säljarens val kommer eventuell avsaknad bli beriktigad genom att säljare ser till att det blir ny leverans. Sker omleverans, är köpare fri från att åberopa sig andra bristbefogenheter, därunder avskuren från att häva avtalet, kräva avslag i köpesumman eller kräva ersättning.

Säljare har inget ansvar för indirekta förluster, så som eventuell saknadansvar kan förorsaka, häribland driftförluster och förlorad arbetsförtjänst och andra ekonomiska konsekvensförluster, härunder direkta ekonomiska konsekvensförluster. Köparens utgift till arbetslön samt utgifter i samband med bytet av den reklamationsberättigade varan täcks inte.

Säljarens ersättningsansvar för eventuella övriga förluster, kan i övrigt aldrig överstiga ett belopp motsvarande till varans pris.

11. Garanti

Säljare garanterar att specifikationer, instruktioner och anvisningar av varje sort som framgår på varan, däribland upplysningar och egenskaper som är infört i kataloger, broschyrer med mera, om dessa uttryckligen är påvisade i orderbekräftelsen, finns på plats.

12. Produktansvar

Säljare påtager sig inget ansvar för skador på personer eller gods, utöver vad som följer från orfivilliga refler som säljaren är underkastad för i Danmark och då endast i den utsträckning det följs av sådana lagregler. Säljare är utan ansvar för indirekta skador, följdskador, drifts- och förtjänstförluster eller liknande. Säljare är inte ansvarig om produkten hanteras eller används i strid med produktionsbeskrivningen och varans användning eller hanteras på ett oberäkneligt sätt.

I den utsträckningen, säljare blir pålagd ansvar i samband med det bruk, som köpare, härunder vid vidareförsäljning, eventuellt påför säljare, är köparen förpliktigad till att hålla säljare skadeslös för det ansvar, som denne därmed har blivit pålagd.

Ansvarsperioden är maximalt 1 år. Säljarens ansvar för produktionsskador kan aldrig överstiga ansvarssumman i säljarens produktansvarsförsäkring.

Köparen är förpliktigad till att låta sig stämmas vid samma domstol som behandlar ersättningskrav mot säljare, i anledning av den sålda varan. Det inbördes förhållandet mellan säljare och köpare skall dock alltid avgöras med avseende till nedan nämnda bestämmelser om lagval och rättskipning, om enighet mellan partnerna inte kan uppnås.

13. Ansvarsfrihet

Säljare kan inte stå till svars för förluster till följd av förhållande, som inte säljare kan styra över och om inkommen säljare inte vid avtalets slutledning kunde eller borde ha tagit i beaktning, härunder – men inte begränsat till – haveri av IT-förbindelse, arbetskonflikt samt underleverantörs försening eller dennes konkurs eller betalningsstopp. Det samma gäller samtliga omständigheter som parterna inte har kontroll över, så som brand, krig, mobilisering, beslagstagning, valutarestriktioner, uppror, restriktioner på drivkraft samt avsaknad av transportmedel och vanlig varuknapphet, strejk eller annan arbetsnedläggning (force majeure).

​ 14. Lagval och rättskipning

Samtliga tvister mellan parterna, avgörs enligt dansk lagstiftning i Danmark.

Tvister som avser avtalet, eller närvarande sälj och leveransvillkor, kan om säljares väljer detta, underkastas ett domstolsavgörande. Eller så avgörs tvisten slutgiltigt genom medling i enlighet med Dansk Rets regler om medling. Medling avhålls i Esbjerg, som likväl är rättsskipning i fall av domstolsavgöranden.

Den, 15. maj 2013

Dansk Træmel

CVR: 32309771

Gl. Lifstrupvej 3, Esbjerg

Find vej med Google Map

Telefon: + 45 7516 8037

E-mail: dt@dansktraemel.dk

Åbningstider

Mandag til Torsdag 8-15

Fredag 8-14