Kontakt os på telefon:​ +45 75 16 80 37​ eller e-mail: dt@dansktraemel.dk

 

  • Dansk
  • Deutsch
  • English
  • Svenska
  • Nynorsk

Betingelser

Salgs- og leveringsbetingelser:

 

1. Anvendelse

Disse salgs- og leveringsbetingelsene er gjeldende for enhver handel med Dansk Tremel A/S, med mindre noe annet er avtalt skriftlig mellom partene.

I følgende tekst er Dansk Tremel A/S betegnet som selger og den andre parten som kjøper.

 

2. Kataloger, brosjyrer, prislister, vederlagsfri bistand osv.
Vederlagsfri bistand i form av rådgivning og veiledning i forhold til håndtering av produktet, inkludert beskrivelser i materialet til produktene, er utelukkende en tjeneste for kjøperen som selger ikke er ansvarlig for.   

Selgeren påtar seg ikke ansvar for eventuelle feilopplysninger i utlevert skriftlig materiale om produktene, som måtte være utarbeidet av selgerens leverandører.

 

3. Avtale

Alt av salg skjer i henhold til skriftlig ordrebekreftelse som kjøperen, dersom selger ønsker, skal bekrefte med sin underskrift.

Reservasjon eller frafall fra det som er omtalt i ordrebekreftelsen eller generelle vilkår/betingelser, betraktes som uoverensstemmende aksept med den virkning; at selger ikke er bundet av tilbudet eller hva enn som er anført i ordrebekreftelsen.

Er en ordrebekreftelse ikke underskrevet av kjøper, må motsigelser i dette henseende gjøres skriftlig til selger innen 10 virkedager etter mottatt vare. I motsatt tilfelle, vil ordrebekreftelsen betraktes som kontraktgrunnlag, uansett om den ikke er underskrevet.

Videresendelse og svar på ordrebekreftelse kan skje elektronisk.

 

4. Leveringsprøve

Har partene avtalt at kjøperen skal motta en leveringsprøve før bestilling, og avtalen om kjøp deretter inngås på bakgrunn av en slik leveringsprøve, skal det leverte produkt være tilsvarende leveringsprøven.  

Påviser kjøper at dette ikke er tilfellet, er selger berettiget til å foreta en omlevering, men pådrar seg ikke erstatningsansvar, på lik linje som kjøper heller ikke kan heve kjøpet. Omlevering skal skje uten opphold.

 

5. Leverings-/Betalingsvilkår

Kjøpesummen inkludert alle utgifter og omkostninger betales kontant ved levering til kjøperen. Dersom selger ønsker det, stiller kjøper med sikkerhet for betaling før produksjonen påbegynnes/før påbegynt levering, alt ut ifra hva selger måtte bestemme. Er det ikke avtalt en pris i den skriftlige ordrebekreftelsen, skjer salget til den pris som er gjeldende på leveringsdagen. Dette innebærer at mellom fremtidige skattemessige økninger, prisendringer fra selgers leverandør på over 2%, er selger berettiget til å øke prisen tilsvarende. 

Eventuell rabatt beregnes ikke av moms og andre kostnader samt leveringskostnader.

Ved forsinket betaling, skal det betales forsinkelsesrente på 1,5% pr. påbegynte måned.

Manglende betaling etter en fastsatt betalingsdato, gjør selger berettiget til å oppheve avtalen, i så tilfelle er kjøper ansvarlig for det tap selger måtte lide ved dette, dette gjelder også i forbindelse med eventuelt gjensalg.

 

6. Reservasjon i forhold til valutakurs

Ved fakturering til kjøper er selger berettiget til å regulere den delen av varens pris, samt transportomkostninger, som kjøper skal betale med fremmed valuta, opp eller ned etter den dagsaktuelle kursen. Selger beregner dermed den fremmede valutaen til innfrielse av kjøpet. Selger er berettiget til å foreta en tilsvarende regulering i tilfeller der prisen er basert på et spesialisert  forhold til en annen valuta. Selger skal angi i ordrebekreftelsen, dersom et reservasjon er avtalt.  

 

7. Eierforhold og bevaring

Eiendomsretten til varen forblir hos selger eller den som selger har overlevert sine rettigheter til, inntil kjøpesummen med renter, omkostninger etc. er fullt betalt. Inntil den tid er kjøperen forpliktet til å anskaffe nødvendig forsikring av varene mot tyveri, innbrudd, brann etc.

 

8. Levering

Levering skjer på fabrikken, i henhold til incoterms 2000 og senere versjoner av dette, med mindre annet er avtalt i ordrebekreftelsen. Risikoen for varene overføres til kjøper, når selger stiller varen til disposisjon for kjøper til riktig leveringstid, på avtalt leveringssted.

 

9. Leveringstid, forsinkelser

Selgers oppgitte leveringstider er kun omtrentlige, inntil endelig leveringstid er bekreftet av selger. Dersom forsinkelsen skyldes noen omstendigheter, som under den følgende bestemmelse gir begrunnelse for fritak av ansvar eller er forårsaket av kjøperen, skal leveringstiden forlenges i det omfang som under omstendighetene vurderes rimelig.

 

Selger har ikke ansvar for indirekte tap, som eventuelle forsinkelser måtte forårsake, herunder regnes; driftstap, tapt arbeidsfortjeneste og andre økonomiske konsekvenstap, herunder direkte økonomisk konsekvenstap. Selgers erstatningsansvar for eventuelle øvrige tap, kan aldri overstige et beløp tilsvarende varens pris.

 

Dersom spesialfremstilte produkter, det vil si produkter som ikke går under selgers standardiserte produktsortiment, kan ikke kjøper heve handelen på grunn av forsinkelse, uansett vesentlighet. Kjøper kan i alle tilfeller kun heve handelen dersom dette skulle skje uten tap for selger.

 

10. Ansvar for mangler og reklamasjon

Kjøper må straks etter varen er mottatt, og før den aktuelle varen tas i bruk, gjennomgå den for å sikre seg at varen er mangelfri, dvs. undersøke om varen har skadet emballasje, at mengden er korrekt etc.

Reklamasjon på bakgrunn av mangler skal sendes inn skriftlig til selger innen 10 virkedager etter levering. Reklamasjon kan utføres elektronisk.

Dersom kjøper ikke overholder denne fristen, bortfaller retten til å gjøre rettbetingelser gjeldende. Kjøper skal selv sikre seg bevis for manglene.

 

Etter selgers valg vil eventuelle mangler utbedres ved at selger foretar en omlevering.

Dersom en omlevering blir foretatt, er kjøper avskåret fra å påberope seg andre godtgjørelser, herunder; heve avtalen, kreve avslag på kjøpesummen og kreve erstatning.

 

Selger har intet ansvar for indirekte tap, som eventuelt ansvar for feil måtte forårsake, herunder driftstap og tapt arbeidsfortjeneste og andre økonomiske konsekvenstap, herunder direkte økonomisk konsekvenstap. Kjøpers utgifter som arbeidslønn, samt utgifter i forbindelse med utskiftningen av den reklamasjonsberettigede varen dekkes heller ikke av selger.

 

Selgers erstatningsansvar for eventuelle øvrige tap, kan aldri overstige tilsvarende sum som varens pris. 

 

11. Garanti

Selger garanterer, at spesifikasjoner, instruksjoner og anvisninger av enhver art, som har med varen å gjøre, herunder opplysninger og egenskaper som er beskrevet i kataloger, brosjyrer etc. og dersom disse er ettertrykkelig angitt i ordrebekreftelsen, er til stede i produktet.

 

12. Produktansvar

Selger påtar seg ikke ansvar for skader på personer eller gods, utover hva som er nedtegnet jf. ufravikelige regler som selger er underkastet i Danmark, og da kun i det omfang det følger av slike loverregler.

Selger er uten ansvar for indirekte skader, følgeskader, drifts- og fortjenestetap eller liknende. Selger er ikke ansvarlig dersom produktet håndteres eller anvendes i strid med produktbeskrivelser og varens anbefalte anvendelse, eller dersom varen håndteres på en utilregnelig måte.

I det omfang selger blir pålagt ansvar i forbindelse med kjøperens bruk (dette inkluderer også videresalg), er selger pliktig til å kompensere selger for dette ansvaret, som denne ved dette evt. blir pålagt.

Ansvarsperioden er maksimalt 1 år. Selgers ansvar for produktskader kan aldri overstige ansvarssummen i selgers produktforsikring.

Kjøper er pliktet til å la seg saksøke ved samme domstol, som behandler erstatningskrav mot selger med hensyn til den solgte varen.  

Det innbyrdes forholdet mellom selger og kjøper skal alltid avgjøres i henhold til de følgende bestemmelser om lovvalg og verneting, dersom enigheten mellom partene ikke kan oppnås.

 

13. Ansvarsfrihet

Selger kan ikke stilles til ansvar for tap som skyldes forhold som selger ikke kan kontrollere, og hvis inntreden selger ikke ved avtalens inngåelse kunne eller burde ha tatt i betraktning. Herunder, men ikke begrenset til er; problemer med IT-forbindelse, arbeidskonflikt samt underleverandørs forsinkelse eller dennes konkurs eller betalingsproblemer. Det samme gjelder enhver omstendighet, som partene ikke har kontroll over, som brann, krig, mobilisering, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør, restriksjoner på drivkraft, samt mangel på transportmidler og alminnelig varemangel, streik eller annen arbeidsnedleggelse.

 

14. Lovvalg og verneting

Enhver tvist mellom partene, avgjøres etter dansk lovgivning i Danmark. Tvistigheter i anledning av avtalen eller nærværende salgs- og leveringsbetingelser kan etter selgers valg underkastes domstolsavgjørelse. Ellers avgjøres tvisten ved voldgift i overenstemmelse med Dansk Retts regler om voldgift. Voldgift avholdes i Esbjerg, i likhet med verneting i tilfeller av søksmål.

Dansk Træmel

CVR: 32309771

Gl. Lifstrupvej 3, Esbjerg

Find vej med Google Map

Telefon: + 45 7516 8037

E-mail: dt@dansktraemel.dk

Åbningstider

Mandag til Torsdag 8-15

Fredag 8-14